Ohodnoťte vašu firmu

Transparency International Slovensko zostavila na jar 2015 rebríček transparentnosti ôsmich desiatok významných štátnych, mestských a župných firiem. Hodnotili sme v ňom vyše päťdesiat kritérií na základe údajov na ich stránkach, z odpovedí podľa infozákona, či z portálu tender.sme.sk. Na tejto podstránke si môžete vyskúšať zjednodušené hodnotenie aj pre firmy, ktoré sa do nášho rebríčka nezmestili. A hoci rebríček bol zameraný iba na obchodné spoločnosti, základné zásady transparentnosti sa pomocou tohto dotazníku dajú uplatniť i na verejné príspevkové, rozpočtové či neziskové organizácie ako aj na súkromné firmy.

  Sú na oficiálnej stránke firmy zverejnené výročné správy za posledné tri roky dozadu?  
  Je na stránke firmy (vrátane výročnej správy) zverejnená súvaha a výkaz ziskov a strát za posledné tri roky?  
  Je na stránke firmy (vrátane výročnej správy) zverejnené, kto je vlastníkom spoločnosti a s akým percentuálnym podielom?  
  Majú na stránke zverejnené plány výkonnostných kritérií ako sú tržby, zisk či ukazovatele týkajúce sa predmetu ich podnikania pre aktuálny rok?  
  Vyhodnocuje spoločnosť plnenie výkonnostných kritérií ako sú tržby, zisk či ukazovatele týkajúce sa predmetu ich podnikania aj spätne?  
  Dá sa vo výročnej správe vyhľadávať a kopírovať?  
  Dajú sa povinne zverejňované zmluvy vyhľadávať podľa predmetu zmluvy, dátumu, sumy a protistrany?  
  Dá sa v povinne zverejňovaných zmluvách vyhľadávať a kopírovať z nich?  
  Dajú sa objednávky vyhľadávať podľa predmetu zmluvy, dátumu, sumy a protistrany?  
  Dajú sa faktúry vyhľadávať podľa predmetu zmluvy, dátumu, sumy a protistrany?  
  Majú zverejnené stanovy, spoločenskú zmluvu alebo zakladateľskú listinu?  
  Majú zverejnené výsledky rokovaní valného zhromaždenia?  
  Majú na stránke uvedený kontakt, na ktorý možno poslať infožiadosť?  
  Zverejňujú ponuku na predaj a prenájom majetku na webe?  
  Sú na stránke spoločnosti zverejnené mená manažérov vo výkonnom manažmente a v predstavenstve a dozornej rade (ak ich majú)?  
  Poskytuje spoločnosť informácie o dosiahnutom vzdelaní, predchádzajúcich pracovných pozíciách a zručnostiach (generálneho) riaditeľa obsiahnuté v jeho životopise?  
  Zverejňujú na stránke výsledky výberových konaní?  
  Má firma na stránke uvedený kontakt alebo formulár na komunikáciu s občanmi (napr. priania a sťažnosti)?  
  Má spoločnosť na stránke zverejnený etický kódex upravujúci správanie zamestnancov?  
  Zverejňuje spoločnosť na webe, koľko a komu prispieva v rámci charity, dotácií a schémy cez 2%?