I. Hospodárske ukazovatele


Odporúčania Transparency

  • Zaviesť online register finančných i nefinančných indikátorov výkonnosti firiem. Z finančných by boli kľúčové obrat, hospodársky výsledok, návratnosť investície, výška prípadných štátnych dotácií, z nefinančných počet zamestnancov, objem tovarov či rozsah služieb, resp. počet klientov. Časť by sa týkala platov a odmien manažérov, štatutárov i priemerných platov zamestnancov. Firmy by mali databázu údajov obnovovať štvrťročne.
  • Od firiem žiadať vypracovanie každoročných plánov s konkrétnymi ukazovateľmi, ktoré má firma na konci roka dosiahnuť. Firmy by vo výročných správach museli uviesť, ako a prečo plány ne/splnili.
I. Hospodárske ukazovatele
Firmy Hodnotenie
Exportno-importná banka Slovenskej republiky 86%
Rozhlas a televízia Slovenska 83%
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 72%
Železnice Slovenskej republiky 67%
Slovenská pošta, a.s. 67%
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 67%
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. 67%
Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, štátny podnik 64%
Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik 64%
Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s. 64%