V. Etika


Odporúčania Transparency

  • Zaviesť verejné etické kódexy, vrátane mechanizmov pre ochranu whistleblowerov (nahlasovatelia nekalých praktík).
  • Výročné správy by povinne uvádzali register konfliktov členov dozorných rád či vyššieho manažmentu (ich členstvo v radách iných firiem, členstvo v politických stranách či iné politické funkcie).
V. Etika
Firmy Hodnotenie
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 100%
Transpetrol, a.s. 62%
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik 62%
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 62%
Bratislavská teplárenská, a.s. 62%
Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 38%
Vodohospodárska výstavba, štátny podnik 38%
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. 25%
Železnice Slovenskej republiky 25%
Tepláreň Košice, a.s. 25%