I. Hospodárske ukazovatele


Odporúčania Transparency

  • Na internetovej stránke spoločnosti precízne a dostupne zverejňovať základné aktuálne informácie o spoločnosti ako sú vlastníci a ich podiely, predmet činnosti, obrat a základné dokumenty ako sú výročné správy, výkaz ziskov a strát či súvaha.
  • Zaviesť online register finančných i nefinančných indikátorov výkonnosti firiem. Z finančných by mali byť kľúčové obrat, hospodársky výsledok, návratnosť investície, výška prípadných štátnych dotácií, z nefinančných počet zamestnancov, objem tovarov či rozsah služieb, resp. počet klientov. Časť by sa týkala platov a odmien manažérov, štatutárov i priemerných platov zamestnancov. Firmy by mali databázu údajov obnovovať štvrťročne.
  • Od firiem žiadať vypracovanie každoročných plánov s konkrétnymi ukazovateľmi, ktoré má firma na konci roka dosiahnuť. Firmy by vo výročných správach museli uviesť, ako a prečo plány ne/splnili.
  • Spracovať dokument obsahujúci manažment rizík, v ktorom spoločnosť popíše riziká, ktoré jej v sektore hrozia, ako i varianty možných riešení.
  • Procesy v spoločnosti pravidelne preverovať vnútorným i externým auditom v intervale odvíjajúcom sa i od veľkosti a prostriedkov spoločnosti.
  • Zdroj: Svetová banka, OECD, TIS
I. Hospodárske ukazovatele
Firmy Hodnotenie
Luossavaara-Kiirunavaara AB (LKAB) 100%
Itella Corporation 100%
Postnord 100%
Vattenfall 100%
Port of Rotterdam 90%
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik 81%
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 81%
Slovnaft, akciová spoločnosť 80%
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 80%
Letisko M.R.Štefánika - Airport Bratislava, a.s. 79%