Firmy 2015 - Porovnanie so zahraničím


Celkovo 82%
Známka A+

Oblasť Odpoveď Komentár Hodnotenie
  I. Hospodárske ukazovatele
Odporúčania k oblasti
    100%
Sú na oficiálnej stránke firmy zverejnené výročné správy za posledné tri roky dozadu? áno http://www.posti.com/postigroup/financials/
Je na oficiálnej stránke firmy zverejnená súvaha a výkaz ziskov a strát za posledné tri roky? áno vo výročnej správe
Je na oficiálnej stránke firmy zverejnené, kto je vlastníkom spoločnosti a s akým percentuálnym podielom? áno vo výročnej správe
Je na oficiálnej stránke spoločnosti zverejnený aktuálny počet zamestnancov? áno vo výročnej správe
Sú na oficiálnej stránke spoločnosti zverejnené výnosy, náklady, úvery, zisk/strata, majetok aspoň polročne? áno http://www.posti.com/postigroup/financials/
Majú na oficiálnej stránke zverejnené plány výkonnostných kritérií ako sú tržby, zisk či ukazovatele týkajúce sa predmetu podnikania pre aktuálne obdobie? áno vo výročnej správe
Vyhodnocuje spoločnosť na oficiálnej stránke plnenie výkonnostných kritérií ako sú ako sú tržby, zisk či ukazovatele týkajúce sa predmetu podnikania aj spätne? áno vo výročnej správe
Obsahuje výročná správa analytické porovnanie finančných ukazovateľov, počtu zamestnancov a informácií o vlastnej hospodárskej činnosti aspoň za tri roky? áno http://www.posti.com/postigroup/financials/
  II. Komunikácia, zverejňovanie
Odporúčania k oblasti
    82%
Je výročná správa dohľadateľná na tri kliky z hlavnej stránky? áno
Dá sa vo výročnej správe vyhľadávať a kopírovať? áno
Majú zverejnené stanovy/spoločenskú zmluvu/štatút/zakladaciu listinu? áno http://www.posti.com/postigroup/corporategovernance/articlesofassociation.html
Majú zverejnené výsledky rokovaní valného zhromaždenia? áno http://www.posti.com/postigroup/corporategovernance/generalmeeting.html
Mali na stránke uvedený kontakt, na ktorý možno poslať infožiadosť? nie
  III. Obstarávanie a majetok
Odporúčania k oblasti
    0%
Zverejňujú ponuku na predaj a prenájom majetku na webe? nie
  IV. Personalistika
Odporúčania k oblasti
    72%
Sú na oficiálnej stránke spoločnosti zverejnené mená manažérov vo výkonnom manažmente, predstavenstve a dozornej rade? áno http://www.posti.com/postigroup/corporategovernance/postismanagement.html http://www.posti.com/postigroup/corporategovernance/boardofdirectorsanditscommittees.html http://www.posti.com/postigroup/corporategovernance/supervisoryboard.html
Poskytuje spoločnosť na oficiálnej stránke informácie o dosiahnutom vzdelaní, predchádzajúcich pracovných pozíciách a zručnostiach riaditeľa obsiahnuté v jeho životopise? čiastočne životopis obsahuje iba predchádzajúce pracovné pozície http://www.posti.com/postigroup/corporategovernance/postismanagement.html
Zverejňujú na oficiálnej stránke životopisy členov predstavenstva a dozornej rady? áno http://www.posti.com/postigroup/corporategovernance/boardofdirectorsanditscommittees.html http://www.posti.com/postigroup/corporategovernance/supervisoryboard.html
Poskytla spoločnosť informácie o platoch a odmenách manažérov vo výkonnom manažmente, predstavenstve a dozornej rade? áno vo výročnej správe
Zverejňujú na stránke výsledky výberových konaní? nie
  V. Etika
Odporúčania k oblasti
    93%
Má firma na stránke uvedený kontakt alebo formulár na komunikáciu s občanmi (napr. priania a sťažnosti)? nie
Má spoločnosť na stránke zverejnený etický kódex upravujúci správanie zamestnancov? áno http://www.posti.com/responsibility/managingresponsibility/codeofconduct.html
Rieši etický kódex konflikt záujmov, dary a iné výhody a postup v prípade porušenia noriem kódexu? áno
Majú antikorupčný program, alebo riešia riziká korupcie a ich predchádzanie v etickom kódexe či v inom dokumente? áno obsiahnuté v etickom kódexe
Majú politiku nahlasovania a prešetrovania nekalých praktík? áno obsiahnuté v etickom kódexe
  VI. Dotácie, charita
Odporúčania k oblasti
    20%
Má spoločnosť písané pravidlá pre poskytovanie dotácií, darov a sponzoringu, alebo informuje na stránke, že ich neposkytuje? N/A na webe nie
Zverejňuje spoločnosť na oficiálnej stránke, koľko a komu prispieva v rámci sponzoringu, charity, dotácií a schémy 2% z daní? čiastočne len všeobecné informácie http://www.posti.com/postigroup/sponsorship/
Zverejňujú výzvy na pridelenie finančnej podpory na webe? nie
Majú zverejnený archív subjektov, ktoré finančne podporili? nie
Zverejňujú aj žiadateľov, ktorým finančná podpora nebola pridelená? nie