Firmy 2015 - Porovnanie so zahraničím


Celkovo 52%
Známka C+

Oblasť Odpoveď Komentár Hodnotenie
  I. Hospodárske ukazovatele
Odporúčania k oblasti
    55%
Sú na oficiálnej stránke firmy zverejnené výročné správy za posledné tri roky dozadu? áno https://www.cdcargo.cz/vyrocni-zpravy
Je na oficiálnej stránke firmy zverejnená súvaha a výkaz ziskov a strát za posledné tri roky? áno vo výročnej správe
Je na oficiálnej stránke firmy zverejnené, kto je vlastníkom spoločnosti a s akým percentuálnym podielom? áno https://www.cdcargo.cz/o-spolecnosti?redirect=https%3A%2F%2Fwww.cdcargo.cz%2Fo-nas%3Fp_p_id=101_INSTANCE_M51P4JIlJXmU%26p_p_lifecycle=0%26p_p_state=normal%26p_p_mode=view%26p_p_col_id=column-3%26p_p_col_pos=1%26p_p_col_count=2
Je na oficiálnej stránke spoločnosti zverejnený aktuálny počet zamestnancov? áno vo výročnej správe
Sú na oficiálnej stránke spoločnosti zverejnené výnosy, náklady, úvery, zisk/strata, majetok aspoň polročne? nie
Majú na oficiálnej stránke zverejnené plány výkonnostných kritérií ako sú tržby, zisk či ukazovatele týkajúce sa predmetu podnikania pre aktuálne obdobie? nie
Vyhodnocuje spoločnosť na oficiálnej stránke plnenie výkonnostných kritérií ako sú ako sú tržby, zisk či ukazovatele týkajúce sa predmetu podnikania aj spätne? nie
Obsahuje výročná správa analytické porovnanie finančných ukazovateľov, počtu zamestnancov a informácií o vlastnej hospodárskej činnosti aspoň za tri roky? čiastočne https://www.cdcargo.cz/vyrocni-zpravy
  II. Komunikácia, zverejňovanie
Odporúčania k oblasti
    45%
Je výročná správa dohľadateľná na tri kliky z hlavnej stránky? áno
Dá sa vo výročnej správe vyhľadávať a kopírovať? áno
Majú zverejnené stanovy/spoločenskú zmluvu/štatút/zakladaciu listinu? nie
Majú zverejnené výsledky rokovaní valného zhromaždenia? nie
Mali na stránke uvedený kontakt, na ktorý možno poslať infožiadosť? nie
  III. Obstarávanie a majetok
Odporúčania k oblasti
    100%
Zverejňujú ponuku na predaj a prenájom majetku na webe? áno https://www.cdcargo.cz/pronajem-vozu
  IV. Personalistika
Odporúčania k oblasti
    52%
Sú na oficiálnej stránke spoločnosti zverejnené mená manažérov vo výkonnom manažmente, predstavenstve a dozornej rade? áno https://www.cdcargo.cz/vedeni" target="_blank">https://www.cdcargo.cz/vedeni https://www.cdcargo.cz/vedeni
Poskytuje spoločnosť na oficiálnej stránke informácie o dosiahnutom vzdelaní, predchádzajúcich pracovných pozíciách a zručnostiach riaditeľa obsiahnuté v jeho životopise? čiastočne životopis sa nachádza len vo výročnej správe a neobsahuje zručnosti
Zverejňujú na oficiálnej stránke životopisy členov predstavenstva a dozornej rady? čiastočne životopisy sa nachádzajú len vo výročnej správe
Poskytla spoločnosť informácie o platoch a odmenách manažérov vo výkonnom manažmente, predstavenstve a dozornej rade? N/A nie na webe
Zverejňujú na stránke výsledky výberových konaní? nie
  V. Etika
Odporúčania k oblasti
    57%
Má firma na stránke uvedený kontakt alebo formulár na komunikáciu s občanmi (napr. priania a sťažnosti)? čiastočne https://www.cdcargo.cz/infolinka?redirect=https%3A%2F%2Fwww.cdcargo.cz%2Fkontakty%3Fp_p_id=101_INSTANCE_cIH1vS4kGUeO%26p_p_lifecycle=0%26p_p_state=normal%26p_p_mode=view%26p_p_col_id=column-3%26p_p_col_pos=1%26p_p_col_count=2
Má spoločnosť na stránke zverejnený etický kódex upravujúci správanie zamestnancov? áno https://www.cd.cz/assets/cd-cargo/profil-spolecnosti/eticky-kodex/eticky-kodex-zamestnance-ccd-cargo.pdf
Rieši etický kódex konflikt záujmov, dary a iné výhody a postup v prípade porušenia noriem kódexu? nie
Majú antikorupčný program, alebo riešia riziká korupcie a ich predchádzanie v etickom kódexe či v inom dokumente? nie nie na webe
Majú politiku nahlasovania a prešetrovania nekalých praktík? áno obsiahnuté v etickom kódexe
  VI. Dotácie, charita
Odporúčania k oblasti
    0%
Má spoločnosť písané pravidlá pre poskytovanie dotácií, darov a sponzoringu, alebo informuje na stránke, že ich neposkytuje? N/A na webe nie
Zverejňuje spoločnosť na oficiálnej stránke, koľko a komu prispieva v rámci sponzoringu, charity, dotácií a schémy 2% z daní? nie
Zverejňujú výzvy na pridelenie finančnej podpory na webe? nie
Majú zverejnený archív subjektov, ktoré finančne podporili? nie
Zverejňujú aj žiadateľov, ktorým finančná podpora nebola pridelená? nie