Firmy 2015 - Porovnanie so zahraničím


Celkovo 43%
Známka C-

Oblasť Odpoveď Komentár Hodnotenie
  I. Hospodárske ukazovatele
Odporúčania k oblasti
    63%
Sú na oficiálnej stránke firmy zverejnené výročné správy za posledné tri roky dozadu? áno http://www.mint.sk/onas.php
Je na oficiálnej stránke firmy zverejnená súvaha a výkaz ziskov a strát za posledné tri roky? áno vo výročnej správe
Je na oficiálnej stránke firmy zverejnené, kto je vlastníkom spoločnosti a s akým percentuálnym podielom? áno vo výročnej správe
Je na oficiálnej stránke spoločnosti zverejnený aktuálny počet zamestnancov? áno vo výročnej správe
Sú na oficiálnej stránke spoločnosti zverejnené výnosy, náklady, úvery, zisk/strata, majetok aspoň polročne? nie
Majú na oficiálnej stránke zverejnené plány výkonnostných kritérií ako sú tržby, zisk či ukazovatele týkajúce sa predmetu podnikania pre aktuálne obdobie? čiastočne nevýkonnostné ukazovatele
Vyhodnocuje spoločnosť na oficiálnej stránke plnenie výkonnostných kritérií ako sú ako sú tržby, zisk či ukazovatele týkajúce sa predmetu podnikania aj spätne? nie
Obsahuje výročná správa analytické porovnanie finančných ukazovateľov, počtu zamestnancov a informácií o vlastnej hospodárskej činnosti aspoň za tri roky? áno http://www.mint.sk/lang/annual_report_2013_sk_en.pdf
  II. Komunikácia, zverejňovanie
Odporúčania k oblasti
    56%
Je výročná správa dohľadateľná na tri kliky z hlavnej stránky? áno
Dá sa vo výročnej správe vyhľadávať a kopírovať? áno
Majú zverejnené stanovy/spoločenskú zmluvu/štatút/zakladaciu listinu? nie
Majú zverejnené výsledky rokovaní valného zhromaždenia? N/A
Mali na stránke uvedený kontakt, na ktorý možno poslať infožiadosť? nie
  III. Obstarávanie a majetok
Odporúčania k oblasti
    100%
Zverejňujú ponuku na predaj a prenájom majetku na webe? áno http://www.mint.sk/onas_dokumenty.php?doc=obstaravania
  IV. Personalistika
Odporúčania k oblasti
    24%
Sú na oficiálnej stránke spoločnosti zverejnené mená manažérov vo výkonnom manažmente, predstavenstve a dozornej rade? čiastočne otázka sa netýka predstavenstva, ktoré nemajú mená manažérov a členov dozornej rady sú uvedené len vo výročnej správe
Poskytuje spoločnosť na oficiálnej stránke informácie o dosiahnutom vzdelaní, predchádzajúcich pracovných pozíciách a zručnostiach riaditeľa obsiahnuté v jeho životopise? nie
Zverejňujú na oficiálnej stránke životopisy členov predstavenstva a dozornej rady? nie otázka sa netýka životopisov členov predstavenstva, takýto orgán tu neexistuje
Poskytla spoločnosť informácie o platoch a odmenách manažérov vo výkonnom manažmente, predstavenstve a dozornej rade? čiastočne plat riaditeľa doplnili, pri dozornej rade uviedli len celkovú sumu vyplatenú za celý orgán
Zverejňujú na stránke výsledky výberových konaní? nie
  V. Etika
Odporúčania k oblasti
    20%
Má firma na stránke uvedený kontakt alebo formulár na komunikáciu s občanmi (napr. priania a sťažnosti)? áno http://www.mint.sk/kontakt_form.php
Má spoločnosť na stránke zverejnený etický kódex upravujúci správanie zamestnancov? nie
Rieši etický kódex konflikt záujmov, dary a iné výhody a postup v prípade porušenia noriem kódexu? nie žiaden dokument neposkytli
Majú antikorupčný program, alebo riešia riziká korupcie a ich predchádzanie v etickom kódexe či v inom dokumente? nie
Majú politiku nahlasovania a prešetrovania nekalých praktík? čiastočne tvrdia, že áno, dokumenty ale neposkytli
  VI. Dotácie, charita
Odporúčania k oblasti
    0%
Má spoločnosť písané pravidlá pre poskytovanie dotácií, darov a sponzoringu, alebo informuje na stránke, že ich neposkytuje? nie na infožiadosť odpovedali, že dotácie, dary ani sponzoring neposkytujú
Zverejňuje spoločnosť na oficiálnej stránke, koľko a komu prispieva v rámci sponzoringu, charity, dotácií a schémy 2% z daní? nie tvrdia, že sponzoring a dotácie neposkytujú, dary z 2% na stránke nezverejňujú
Zverejňujú výzvy na pridelenie finančnej podpory na webe? N/A
Majú zverejnený archív subjektov, ktoré finančne podporili? N/A
Zverejňujú aj žiadateľov, ktorým finančná podpora nebola pridelená? N/A