Firmy 2015


Celkovo 37%
Známka D+

Oblasť Odpoveď Komentár Hodnotenie
  I. Hospodárske ukazovatele
Odporúčania k oblasti
    50%
Sú na oficiálnej stránke firmy zverejnené výročné správy za posledné tri roky dozadu? áno http://www.turvod.sk/index.php?zobraz=ehtml&idmenu=36&iddata=27
Je na oficiálnej stránke firmy zverejnená súvaha a výkaz ziskov a strát za posledné tri roky? áno vo výročnej správe
Je na oficiálnej stránke firmy zverejnené, kto je vlastníkom spoločnosti a s akým percentuálnym podielom? áno http://www.turvod.sk/index.php?zobraz=ehtml&idmenu=36&iddata=25
Je na oficiálnej stránke spoločnosti zverejnený aktuálny počet zamestnancov? nie
Sú na oficiálnej stránke spoločnosti zverejnené výnosy, náklady, úvery, zisk/strata, majetok aspoň polročne? nie
Majú na oficiálnej stránke zverejnené plány výkonnostných kritérií ako sú tržby, zisk či ukazovatele týkajúce sa predmetu podnikania pre aktuálne obdobie? nie
Vyhodnocuje spoločnosť na oficiálnej stránke plnenie výkonnostných kritérií ako sú ako sú tržby, zisk či ukazovatele týkajúce sa predmetu podnikania aj spätne? nie
Obsahuje výročná správa analytické porovnanie finančných ukazovateľov, počtu zamestnancov a informácií o vlastnej hospodárskej činnosti aspoň za tri roky? čiastočne http://turvod.ebit.sk/getfile.php?id_k=32280
  II. Komunikácia, zverejňovanie
Odporúčania k oblasti
    24%
Je výročná správa dohľadateľná na tri kliky z hlavnej stránky? áno
Dá sa vo výročnej správe vyhľadávať a kopírovať? nie
Aká je kvalita zverejňovania zmlúv a dá sa v povinne zverejňovaných zmluvách triediť a vyhľadávať? 10%-25% 12,20%
Zverejňujú aj nepovinné zmluvy o predmete podnikania alebo činnosti zapísanej v obchodnom registri? nie
Aká je kvalita zverejňovania objednávok a faktúr a dajú sa údaje o nich triediť a vyhľadávať? 25%-50% 37,50%
Majú zverejnené stanovy/spoločenskú zmluvu/štatút/zakladaciu listinu? nie
Majú zverejnené výsledky rokovaní valného zhromaždenia? nie
Mali na stránke uvedený kontakt, na ktorý možno poslať infožiadosť? nie
Poskytli občanovi informáciu o sume za služobné cesty riaditeľa a za telefónne účty zamestnancov? nie neodpovedali
Odpovedali na infožiadosť občana zákonným spôsobom a v zákonnom termíne? nie neodpovedali
Odpovedali na dotazník TIS podaný podľa infozákona v zákonnej forme a lehote? áno
Poskytli údaje o predplatenej tlači a infoservise? áno
  III. Obstarávanie a majetok
Odporúčania k oblasti
    100%
Aký je podiel elektronických aukcií na verejnom obstarávaní od roku 2012? N/A N/A
Aký vysoký je podiel súťažných postupov na verejnom obstarávaní od roku 2012? N/A N/A
Aký je priemerný počet uchádzačov vo verejných obstarávaniach? N/A N/A
Aký je pomer tendrov k akceptovaným námietkam a zisteným kontrolným pochybeniam od roku 2012? N/A N/A
Využili elektronické aukcie pri predaji alebo prenájme majetku od roku 2012? áno https://turvod.ebit.sk/index.php?zobraz=drazby&d=3&idmenu=3
Zverejňujú ponuku na predaj a prenájom majetku na webe? áno https://turvod.ebit.sk/index.php?zobraz=drazby&d=1&idmenu=2
Majú pravidlá pre predaj a prenájom majetku a poskytli ich? áno
  IV. Personalistika
Odporúčania k oblasti
    44%
Sú na oficiálnej stránke spoločnosti zverejnené mená manažérov vo výkonnom manažmente, predstavenstve a dozornej rade? čiastočne mená manažérov sú zverejnené len vo výročnej správe http://www.turvod.sk/index.php?zobraz=ehtml&idmenu=36&jazyk=1&iddata=24&farby=0
Poskytuje spoločnosť na oficiálnej stránke informácie o dosiahnutom vzdelaní, predchádzajúcich pracovných pozíciách a zručnostiach riaditeľa obsiahnuté v jeho životopise? nie
Zverejňujú na oficiálnej stránke životopisy členov predstavenstva a dozornej rady? nie
Poskytla spoločnosť informácie o platoch a odmenách manažérov vo výkonnom manažmente, predstavenstve a dozornej rade? čiastočne uviedli len celkovú výšku platov a odmien vyplatených manažmentu, a výšku odmien vyplatených predstavenstvu a dozornej rade dovedna
Má firma pravidlá a limity pre odmeňovanie manažérov a poskytla ich? áno
Má firma dokument s pravidlami, na základe ktorých sú obsadzovaní zamestnanci na jednotlivé pozície a poskytla ho? áno
Zverejňujú pracovné ponuky aj inde ako na svojej webovej stránke? áno v oblastnej tlači
Prijímajú zamestnancov cez výberové konania a sprístupnili ich podiel od roku 2012? áno spolu prijali 23 zamestnancov, z toho 20 cez výberové konanie
Zverejňujú na stránke výsledky výberových konaní? nie
  V. Etika
Odporúčania k oblasti
    22%
Má firma na stránke uvedený kontakt alebo formulár na komunikáciu s občanmi (napr. priania a sťažnosti)? áno http://www.turvod.sk/index.php?zobraz=ehtml&jazyk=1&idmenu=43
Reagovala firma na email občana o negatívnej skúsenosti s ich zamestnancom? áno
Vyjadrili ochotu zaoberať sa aj podnetom anonymného oznamovateľa? áno
Má spoločnosť na stránke zverejnený etický kódex upravujúci správanie zamestnancov? nie
Rieši etický kódex konflikt záujmov, dary a iné výhody a postup v prípade porušenia noriem kódexu? nie žiaden dokument neposkytli
Majú antikorupčný program, alebo riešia riziká korupcie a ich predchádzanie v etickom kódexe či v inom dokumente? nie
Majú politiku nahlasovania a prešetrovania nekalých praktík? nie
  VI. Dotácie, charita
Odporúčania k oblasti
    13%
Má spoločnosť písané pravidlá pre poskytovanie dotácií, darov a sponzoringu, alebo informuje na stránke, že ich neposkytuje? nie
Zverejňuje spoločnosť na oficiálnej stránke, koľko a komu prispieva v rámci sponzoringu, charity, dotácií a schémy 2% z daní? nie netýka sa ich pri 2% z daní, keďže ich od roku 2012 nedarovali
Zverejňujú výzvy na pridelenie finančnej podpory na webe? nie
Majú zverejnený archív subjektov, ktoré finančne podporili? nie
Zverejňujú aj žiadateľov, ktorým finančná podpora nebola pridelená? nie
Poskytli údaje o športových, kultúrnych či vzdelávacích podujatiach, ktoré firma podporila? áno
Poskytli údaje o podporených subjektoch z mechanizmu 2% z daní? N/A tvrdia, že za uvedené obdobie 2% nedarovali