Firmy 2015


Celkovo 17%
Známka E

Oblasť Odpoveď Komentár Hodnotenie
  I. Hospodárske ukazovatele
Odporúčania k oblasti
    16%
Sú na oficiálnej stránke firmy zverejnené výročné správy za posledné tri roky dozadu? nie v časti výročné správy majú iba daňové priznanie a účtovné závierky
Je na oficiálnej stránke firmy zverejnená súvaha a výkaz ziskov a strát za posledné tri roky? čiastočne nebola zverejnená súvaha a výkaz ziskov a strát za roky 2011 a 2012 http://www.nitrianskainvesticna.sk/new_web/index.php/zverejnovanie-informacii
Je na oficiálnej stránke firmy zverejnené, kto je vlastníkom spoločnosti a s akým percentuálnym podielom? áno http://www.nitrianskainvesticna.sk/new_web/index.php/o-spolocnosti
Je na oficiálnej stránke spoločnosti zverejnený aktuálny počet zamestnancov? nie
Sú na oficiálnej stránke spoločnosti zverejnené výnosy, náklady, úvery, zisk/strata, majetok aspoň polročne? nie
Majú na oficiálnej stránke zverejnené plány výkonnostných kritérií ako sú tržby, zisk či ukazovatele týkajúce sa predmetu podnikania pre aktuálne obdobie? nie
Vyhodnocuje spoločnosť na oficiálnej stránke plnenie výkonnostných kritérií ako sú ako sú tržby, zisk či ukazovatele týkajúce sa predmetu podnikania aj spätne? nie
Obsahuje výročná správa analytické porovnanie finančných ukazovateľov, počtu zamestnancov a informácií o vlastnej hospodárskej činnosti aspoň za tri roky? N/A nemajú výročné správy
  II. Komunikácia, zverejňovanie
Odporúčania k oblasti
    7%
Je výročná správa dohľadateľná na tri kliky z hlavnej stránky? N/A nemajú výročné správy
Dá sa vo výročnej správe vyhľadávať a kopírovať? N/A
Aká je kvalita zverejňovania zmlúv a dá sa v povinne zverejňovaných zmluvách triediť a vyhľadávať? 0%-10% 1,30%
Zverejňujú aj nepovinné zmluvy o predmete podnikania alebo činnosti zapísanej v obchodnom registri? nie chýbajú im zverejnené zmluvy za roky 2011-2013, zmluvy z roku 2014 sú zverejnené všetky
Aká je kvalita zverejňovania objednávok a faktúr a dajú sa údaje o nich triediť a vyhľadávať? 10%-25% 12,50%
Majú zverejnené stanovy/spoločenskú zmluvu/štatút/zakladaciu listinu? nie
Majú zverejnené výsledky rokovaní valného zhromaždenia? nie
Mali na stránke uvedený kontakt, na ktorý možno poslať infožiadosť? nie
Poskytli občanovi informáciu o sume za služobné cesty riaditeľa a za telefónne účty zamestnancov? nie neodpovedali
Odpovedali na infožiadosť občana zákonným spôsobom a v zákonnom termíne? nie neodpovedali
Odpovedali na dotazník TIS podaný podľa infozákona v zákonnej forme a lehote? áno
Poskytli údaje o predplatenej tlači a infoservise? N/A tvrdia, že v uvedenom období periodiká ani infoservis nepredplácali
  III. Obstarávanie a majetok
Odporúčania k oblasti
    40%
Aký je podiel elektronických aukcií na verejnom obstarávaní od roku 2012? 0%-5% 0,00%
Aký vysoký je podiel súťažných postupov na verejnom obstarávaní od roku 2012? 0%-25% 0,00%
Aký je priemerný počet uchádzačov vo verejných obstarávaniach? 5+ 8
Aký je pomer tendrov k akceptovaným námietkam a zisteným kontrolným pochybeniam od roku 2012? 0% 0,00%
Využili elektronické aukcie pri predaji alebo prenájme majetku od roku 2012? N/A tvrdia, že v uvedenom období nič nepredávali ani neprenajímali
Zverejňujú ponuku na predaj a prenájom majetku na webe? čiastočne uvedený len sprostredkovaný predaj http://www.nitrianskainvesticna.sk/new_web/index.php/prezentacie
Majú pravidlá pre predaj a prenájom majetku a poskytli ich? nie žiaden dokument neuviedli
  IV. Personalistika
Odporúčania k oblasti
    21%
Sú na oficiálnej stránke spoločnosti zverejnené mená manažérov vo výkonnom manažmente, predstavenstve a dozornej rade? čiastočne nie sú zverejnené mená členov dozornej rady http://www.nitrianskainvesticna.sk/new_web/index.php/o-spolocnosti
Poskytuje spoločnosť na oficiálnej stránke informácie o dosiahnutom vzdelaní, predchádzajúcich pracovných pozíciách a zručnostiach riaditeľa obsiahnuté v jeho životopise? nie
Zverejňujú na oficiálnej stránke životopisy členov predstavenstva a dozornej rady? nie
Poskytla spoločnosť informácie o platoch a odmenách manažérov vo výkonnom manažmente, predstavenstve a dozornej rade? áno
Má firma pravidlá a limity pre odmeňovanie manažérov a poskytla ich? nie
Má firma dokument s pravidlami, na základe ktorých sú obsadzovaní zamestnanci na jednotlivé pozície a poskytla ho? nie
Zverejňujú pracovné ponuky aj inde ako na svojej webovej stránke? nie
Prijímajú zamestnancov cez výberové konania a sprístupnili ich podiel od roku 2012? N/A spoločnosť žiadnych zamestnancov neprijímala, jeden zamestnanec bol prijatý na základe uznesenia mestského zastupiteľstva
Zverejňujú na stránke výsledky výberových konaní? nie
  V. Etika
Odporúčania k oblasti
    19%
Má firma na stránke uvedený kontakt alebo formulár na komunikáciu s občanmi (napr. priania a sťažnosti)? čiastočne len formulár na nahlasovanie závad http://www.nitrianskainvesticna.sk/new_web/index.php/nahlasovanie-zavad
Reagovala firma na email občana o negatívnej skúsenosti s ich zamestnancom? áno
Vyjadrili ochotu zaoberať sa aj podnetom anonymného oznamovateľa? áno
Má spoločnosť na stránke zverejnený etický kódex upravujúci správanie zamestnancov? nie
Rieši etický kódex konflikt záujmov, dary a iné výhody a postup v prípade porušenia noriem kódexu? nie žiaden dokument neposkytli
Majú antikorupčný program, alebo riešia riziká korupcie a ich predchádzanie v etickom kódexe či v inom dokumente? nie
Majú politiku nahlasovania a prešetrovania nekalých praktík? nie
  VI. Dotácie, charita
Odporúčania k oblasti
    0%
Má spoločnosť písané pravidlá pre poskytovanie dotácií, darov a sponzoringu, alebo informuje na stránke, že ich neposkytuje? nie na infožiadosť odpovedali, že dotácie, dary ani sponzoring nikdy neposkytujú
Zverejňuje spoločnosť na oficiálnej stránke, koľko a komu prispieva v rámci sponzoringu, charity, dotácií a schémy 2% z daní? N/A tvrdia, že nikoho nepodporujú
Zverejňujú výzvy na pridelenie finančnej podpory na webe? N/A
Majú zverejnený archív subjektov, ktoré finančne podporili? N/A
Zverejňujú aj žiadateľov, ktorým finančná podpora nebola pridelená? N/A
Poskytli údaje o športových, kultúrnych či vzdelávacích podujatiach, ktoré firma podporila? N/A tvrdia, že za uvedené obdobie nepodporili nikoho
Poskytli údaje o podporených subjektoch z mechanizmu 2% z daní? N/A tvrdia, že za uvedené obdobie 2% nedarovali