Firmy 2015


Celkovo 36%
Známka D+

Oblasť Odpoveď Komentár Hodnotenie
  I. Hospodárske ukazovatele
Odporúčania k oblasti
    50%
Sú na oficiálnej stránke firmy zverejnené výročné správy za posledné tri roky dozadu? áno http://www.spp.sk/sk/vsetky-segmenty/o-spp/profil-a-struktura/archiv-vyrocnych-sprav/
Je na oficiálnej stránke firmy zverejnená súvaha a výkaz ziskov a strát za posledné tri roky? áno http://www.spp.sk/sk/vsetky-segmenty/o-spp/profil-a-struktura/archiv-vyrocnych-sprav/
Je na oficiálnej stránke firmy zverejnené, kto je vlastníkom spoločnosti a s akým percentuálnym podielom? áno http://www.spp.sk/sk/vsetky-segmenty/o-spp/profil-a-struktura/
Je na oficiálnej stránke spoločnosti zverejnený aktuálny počet zamestnancov? áno vo výročnej správe
Sú na oficiálnej stránke spoločnosti zverejnené výnosy, náklady, úvery, zisk/strata, majetok aspoň polročne? nie
Majú na oficiálnej stránke zverejnené plány výkonnostných kritérií ako sú tržby, zisk či ukazovatele týkajúce sa predmetu podnikania pre aktuálne obdobie? nie
Vyhodnocuje spoločnosť na oficiálnej stránke plnenie výkonnostných kritérií ako sú ako sú tržby, zisk či ukazovatele týkajúce sa predmetu podnikania aj spätne? nie
Obsahuje výročná správa analytické porovnanie finančných ukazovateľov, počtu zamestnancov a informácií o vlastnej hospodárskej činnosti aspoň za tri roky? čiastočne http://www.spp.sk/sk/Cds/AdminDownload/?filename=1092_SPP_VS_2013_SK
  II. Komunikácia, zverejňovanie
Odporúčania k oblasti
    42%
Je výročná správa dohľadateľná na tri kliky z hlavnej stránky? áno
Dá sa vo výročnej správe vyhľadávať a kopírovať? áno
Aká je kvalita zverejňovania zmlúv a dá sa v povinne zverejňovaných zmluvách triediť a vyhľadávať? 50%-75% 54,20%
Zverejňujú aj nepovinné zmluvy o predmete podnikania alebo činnosti zapísanej v obchodnom registri? nie
Aká je kvalita zverejňovania objednávok a faktúr a dajú sa údaje o nich triediť a vyhľadávať? 0%-10% 6,30%
Majú zverejnené stanovy/spoločenskú zmluvu/štatút/zakladaciu listinu? nie
Majú zverejnené výsledky rokovaní valného zhromaždenia? nie
Mali na stránke uvedený kontakt, na ktorý možno poslať infožiadosť? nie
Poskytli občanovi informáciu o sume za služobné cesty riaditeľa a za telefónne účty zamestnancov? nie
Odpovedali na infožiadosť občana zákonným spôsobom a v zákonnom termíne? áno
Odpovedali na dotazník TIS podaný podľa infozákona v zákonnej forme a lehote? čiastočne odpovedali v zákonnej lehote, no informácie nesprístupnili a toto rozhodnutie nepostúpili na zakladateľa
Poskytli údaje o predplatenej tlači a infoservise? nie informácie nesprístupnili
  III. Obstarávanie a majetok
Odporúčania k oblasti
    18%
Aký je podiel elektronických aukcií na verejnom obstarávaní od roku 2012? 5%-25% 16,00%
Aký vysoký je podiel súťažných postupov na verejnom obstarávaní od roku 2012? 0%-25% 16,00%
Aký je priemerný počet uchádzačov vo verejných obstarávaniach? 1,5-3 2,54
Aký je pomer tendrov k akceptovaným námietkam a zisteným kontrolným pochybeniam od roku 2012? 0-10% 4,00%
Využili elektronické aukcie pri predaji alebo prenájme majetku od roku 2012? nie informácie nesprístupnili
Zverejňujú ponuku na predaj a prenájom majetku na webe? nie informácie nesprístupnili
Majú pravidlá pre predaj a prenájom majetku a poskytli ich? nie informácie nesprístupnili
  IV. Personalistika
Odporúčania k oblasti
    34%
Sú na oficiálnej stránke spoločnosti zverejnené mená manažérov vo výkonnom manažmente, predstavenstve a dozornej rade? čiastočne mená manažérov sú zverejnené len vo výročnej správe http://www.spp.sk/sk/vsetky-segmenty/o-spp/profil-a-struktura/vedenie-spolocnosti/
Poskytuje spoločnosť na oficiálnej stránke informácie o dosiahnutom vzdelaní, predchádzajúcich pracovných pozíciách a zručnostiach riaditeľa obsiahnuté v jeho životopise? čiastočne životopis neobsahuje zručnosti http://www.spp.sk/sk/vsetky-segmenty/o-spp/profil-a-struktura/vedenie-spolocnosti/
Zverejňujú na oficiálnej stránke životopisy členov predstavenstva a dozornej rady? čiastočne zverejnené len životopisy členov predstavenstva http://www.spp.sk/sk/vsetky-segmenty/o-spp/profil-a-struktura/vedenie-spolocnosti/
Poskytla spoločnosť informácie o platoch a odmenách manažérov vo výkonnom manažmente, predstavenstve a dozornej rade? nie informácie nesprístupnili
Má firma pravidlá a limity pre odmeňovanie manažérov a poskytla ich? nie informácie nesprístupnili
Má firma dokument s pravidlami, na základe ktorých sú obsadzovaní zamestnanci na jednotlivé pozície a poskytla ho? nie informácie nesprístupnili
Zverejňujú pracovné ponuky aj inde ako na svojej webovej stránke? nie informácie nesprístupnili
Prijímajú zamestnancov cez výberové konania a sprístupnili ich podiel od roku 2012? nie informácie nesprístupnili
Zverejňujú na stránke výsledky výberových konaní? nie
  V. Etika
Odporúčania k oblasti
    22%
Má firma na stránke uvedený kontakt alebo formulár na komunikáciu s občanmi (napr. priania a sťažnosti)? áno http://www.spp.sk/sk/domacnosti/kontakty/napiste-nam/
Reagovala firma na email občana o negatívnej skúsenosti s ich zamestnancom? áno
Vyjadrili ochotu zaoberať sa aj podnetom anonymného oznamovateľa? áno
Má spoločnosť na stránke zverejnený etický kódex upravujúci správanie zamestnancov? nie
Rieši etický kódex konflikt záujmov, dary a iné výhody a postup v prípade porušenia noriem kódexu? nie etický kódex nie je zverejnený, spoločnosť odpovede nesprístupnila
Majú antikorupčný program, alebo riešia riziká korupcie a ich predchádzanie v etickom kódexe či v inom dokumente? nie informácie nesprístupnili
Majú politiku nahlasovania a prešetrovania nekalých praktík? nie informácie nesprístupnili
  VI. Dotácie, charita
Odporúčania k oblasti
    22%
Má spoločnosť písané pravidlá pre poskytovanie dotácií, darov a sponzoringu, alebo informuje na stránke, že ich neposkytuje? nie informácie nesprístupnili, odkázali na stránku Nadácie SPP
Zverejňuje spoločnosť na oficiálnej stránke, koľko a komu prispieva v rámci sponzoringu, charity, dotácií a schémy 2% z daní? čiastočne podpora prostredníctvom nadácie http://www.nadaciaspp.sk/?_ga=1.55526187.1646117207.1429358972 nezverejnené komu poskytli 2% z daní
Zverejňujú výzvy na pridelenie finančnej podpory na webe? áno podpora prostredníctvom nadácie http://www.nadaciaspp.sk/?_ga=1.55526187.1646117207.1429358972
Majú zverejnený archív subjektov, ktoré finančne podporili? áno podpora prostredníctvom nadácie http://www.nadaciaspp.sk/?_ga=1.55526187.1646117207.1429358972
Zverejňujú aj žiadateľov, ktorým finančná podpora nebola pridelená? nie
Poskytli údaje o športových, kultúrnych či vzdelávacích podujatiach, ktoré firma podporila? nie informácie nesprístupnili
Poskytli údaje o podporených subjektoch z mechanizmu 2% z daní? nie informácie nesprístupnili