Firmy 2015 - Porovnanie so zahraničím


Celkovo 39%
Známka D+

Oblasť Odpoveď Komentár Hodnotenie
  I. Hospodárske ukazovatele
Odporúčania k oblasti
    50%
Sú na oficiálnej stránke firmy zverejnené výročné správy za posledné tri roky dozadu? áno http://www.spp.sk/sk/vsetky-segmenty/o-spp/profil-a-struktura/archiv-vyrocnych-sprav/
Je na oficiálnej stránke firmy zverejnená súvaha a výkaz ziskov a strát za posledné tri roky? áno http://www.spp.sk/sk/vsetky-segmenty/o-spp/profil-a-struktura/archiv-vyrocnych-sprav/
Je na oficiálnej stránke firmy zverejnené, kto je vlastníkom spoločnosti a s akým percentuálnym podielom? áno http://www.spp.sk/sk/vsetky-segmenty/o-spp/profil-a-struktura/
Je na oficiálnej stránke spoločnosti zverejnený aktuálny počet zamestnancov? áno vo výročnej správe
Sú na oficiálnej stránke spoločnosti zverejnené výnosy, náklady, úvery, zisk/strata, majetok aspoň polročne? nie
Majú na oficiálnej stránke zverejnené plány výkonnostných kritérií ako sú tržby, zisk či ukazovatele týkajúce sa predmetu podnikania pre aktuálne obdobie? nie
Vyhodnocuje spoločnosť na oficiálnej stránke plnenie výkonnostných kritérií ako sú ako sú tržby, zisk či ukazovatele týkajúce sa predmetu podnikania aj spätne? nie
Obsahuje výročná správa analytické porovnanie finančných ukazovateľov, počtu zamestnancov a informácií o vlastnej hospodárskej činnosti aspoň za tri roky? čiastočne http://www.spp.sk/sk/Cds/AdminDownload/?filename=1092_SPP_VS_2013_SK
  II. Komunikácia, zverejňovanie
Odporúčania k oblasti
    45%
Je výročná správa dohľadateľná na tri kliky z hlavnej stránky? áno
Dá sa vo výročnej správe vyhľadávať a kopírovať? áno
Majú zverejnené stanovy/spoločenskú zmluvu/štatút/zakladaciu listinu? nie
Majú zverejnené výsledky rokovaní valného zhromaždenia? nie
Mali na stránke uvedený kontakt, na ktorý možno poslať infožiadosť? nie
  III. Obstarávanie a majetok
Odporúčania k oblasti
    0%
Zverejňujú ponuku na predaj a prenájom majetku na webe? nie informácie nesprístupnili
  IV. Personalistika
Odporúčania k oblasti
    47%
Sú na oficiálnej stránke spoločnosti zverejnené mená manažérov vo výkonnom manažmente, predstavenstve a dozornej rade? čiastočne mená manažérov sú zverejnené len vo výročnej správe http://www.spp.sk/sk/vsetky-segmenty/o-spp/profil-a-struktura/vedenie-spolocnosti/
Poskytuje spoločnosť na oficiálnej stránke informácie o dosiahnutom vzdelaní, predchádzajúcich pracovných pozíciách a zručnostiach riaditeľa obsiahnuté v jeho životopise? čiastočne životopis neobsahuje zručnosti http://www.spp.sk/sk/vsetky-segmenty/o-spp/profil-a-struktura/vedenie-spolocnosti/
Zverejňujú na oficiálnej stránke životopisy členov predstavenstva a dozornej rady? čiastočne zverejnené len životopisy členov predstavenstva http://www.spp.sk/sk/vsetky-segmenty/o-spp/profil-a-struktura/vedenie-spolocnosti/
Poskytla spoločnosť informácie o platoch a odmenách manažérov vo výkonnom manažmente, predstavenstve a dozornej rade? nie informácie nesprístupnili
Zverejňujú na stránke výsledky výberových konaní? nie
  V. Etika
Odporúčania k oblasti
    7%
Má firma na stránke uvedený kontakt alebo formulár na komunikáciu s občanmi (napr. priania a sťažnosti)? áno http://www.spp.sk/sk/domacnosti/kontakty/napiste-nam/
Má spoločnosť na stránke zverejnený etický kódex upravujúci správanie zamestnancov? nie
Rieši etický kódex konflikt záujmov, dary a iné výhody a postup v prípade porušenia noriem kódexu? nie etický kódex nie je zverejnený, spoločnosť odpovede nesprístupnila
Majú antikorupčný program, alebo riešia riziká korupcie a ich predchádzanie v etickom kódexe či v inom dokumente? nie informácie nesprístupnili
Majú politiku nahlasovania a prešetrovania nekalých praktík? nie informácie nesprístupnili
  VI. Dotácie, charita
Odporúčania k oblasti
    29%
Má spoločnosť písané pravidlá pre poskytovanie dotácií, darov a sponzoringu, alebo informuje na stránke, že ich neposkytuje? nie informácie nesprístupnili, odkázali na stránku Nadácie SPP
Zverejňuje spoločnosť na oficiálnej stránke, koľko a komu prispieva v rámci sponzoringu, charity, dotácií a schémy 2% z daní? čiastočne podpora prostredníctvom nadácie http://www.nadaciaspp.sk/?_ga=1.55526187.1646117207.1429358972 nezverejnené komu poskytli 2% z daní
Zverejňujú výzvy na pridelenie finančnej podpory na webe? áno podpora prostredníctvom nadácie http://www.nadaciaspp.sk/?_ga=1.55526187.1646117207.1429358972
Majú zverejnený archív subjektov, ktoré finančne podporili? áno podpora prostredníctvom nadácie http://www.nadaciaspp.sk/?_ga=1.55526187.1646117207.1429358972
Zverejňujú aj žiadateľov, ktorým finančná podpora nebola pridelená? nie