Firmy 2015


Celkovo 55%
Známka B-

Oblasť Odpoveď Komentár Hodnotenie
  I. Hospodárske ukazovatele
Odporúčania k oblasti
    69%
Sú na oficiálnej stránke firmy zverejnené výročné správy za posledné tri roky dozadu? áno http://www.rtvs.org/o-rtvs/vyrocne-spravy/vyrocne-spravy-rtvs
Je na oficiálnej stránke firmy zverejnená súvaha a výkaz ziskov a strát za posledné tri roky? áno http://www.rtvs.org/o-rtvs/vyrocne-spravy/vyrocne-spravy-rtvs
Je na oficiálnej stránke firmy zverejnené, kto je vlastníkom spoločnosti a s akým percentuálnym podielom? áno vo výročnej správe
Je na oficiálnej stránke spoločnosti zverejnený aktuálny počet zamestnancov? áno vo výročnej správe
Sú na oficiálnej stránke spoločnosti zverejnené výnosy, náklady, úvery, zisk/strata, majetok aspoň polročne? nie
Majú na oficiálnej stránke zverejnené plány výkonnostných kritérií ako sú tržby, zisk či ukazovatele týkajúce sa predmetu podnikania pre aktuálne obdobie? čiastočne nevýkonnostné ukazovatele
Vyhodnocuje spoločnosť na oficiálnej stránke plnenie výkonnostných kritérií ako sú ako sú tržby, zisk či ukazovatele týkajúce sa predmetu podnikania aj spätne? áno vo výročnej správe
Obsahuje výročná správa analytické porovnanie finančných ukazovateľov, počtu zamestnancov a informácií o vlastnej hospodárskej činnosti aspoň za tri roky? čiastočne http://www.rtvs.org/o-rtvs/vyrocne-spravy/vyrocne-spravy-rtvs
  II. Komunikácia, zverejňovanie
Odporúčania k oblasti
    60%
Je výročná správa dohľadateľná na tri kliky z hlavnej stránky? áno
Dá sa vo výročnej správe vyhľadávať a kopírovať? áno
Aká je kvalita zverejňovania zmlúv a dá sa v povinne zverejňovaných zmluvách triediť a vyhľadávať? 25%-50% 42,20%
Zverejňujú aj nepovinné zmluvy o predmete podnikania alebo činnosti zapísanej v obchodnom registri? áno
Aká je kvalita zverejňovania objednávok a faktúr a dajú sa údaje o nich triediť a vyhľadávať? 0%-10% 0,00%
Majú zverejnené stanovy/spoločenskú zmluvu/štatút/zakladaciu listinu? áno http://www.rtvs.org/o-rtvs/statut-rozhlasu-a-televizie-slovenska
Majú zverejnené výsledky rokovaní valného zhromaždenia? N/A
Mali na stránke uvedený kontakt, na ktorý možno poslať infožiadosť? áno http://www.rtvs.org/o-rtvs/slobodny-pristup-k-informaciam
Poskytli občanovi informáciu o sume za služobné cesty riaditeľa a za telefónne účty zamestnancov? áno
Odpovedali na infožiadosť občana zákonným spôsobom a v zákonnom termíne? áno
Odpovedali na dotazník TIS podaný podľa infozákona v zákonnej forme a lehote? áno
Poskytli údaje o predplatenej tlači a infoservise? áno
  III. Obstarávanie a majetok
Odporúčania k oblasti
    59%
Aký je podiel elektronických aukcií na verejnom obstarávaní od roku 2012? 25%-50% 32,79%
Aký vysoký je podiel súťažných postupov na verejnom obstarávaní od roku 2012? 25%-50% 35,25%
Aký je priemerný počet uchádzačov vo verejných obstarávaniach? 1,5-3 1,65
Aký je pomer tendrov k akceptovaným námietkam a zisteným kontrolným pochybeniam od roku 2012? 0% 0,00%
Využili elektronické aukcie pri predaji alebo prenájme majetku od roku 2012? nie
Zverejňujú ponuku na predaj a prenájom majetku na webe? áno http://www.rtvs.org/obchod http://www.rtvs.org/verejne-sutaze-a-predaj-majetku
Majú pravidlá pre predaj a prenájom majetku a poskytli ich? čiastočne riadia sa zákonom o nakladaní s majetkom verejnoprávnych inštitúcií, okrem toho uviedli aj vlastné dokumenty, žiadne ale neposkytli
  IV. Personalistika
Odporúčania k oblasti
    50%
Sú na oficiálnej stránke spoločnosti zverejnené mená manažérov vo výkonnom manažmente, predstavenstve a dozornej rade? áno otázka sa netýka členov predstavenstva a dozornej rady, takéto orgány tu neexistujú http://www.rtvs.org/o-rtvs/organizacna-struktura
Poskytuje spoločnosť na oficiálnej stránke informácie o dosiahnutom vzdelaní, predchádzajúcich pracovných pozíciách a zručnostiach riaditeľa obsiahnuté v jeho životopise? čiastočne životopis neobsahuje zručnosti http://www.rtvs.org/download.pl?ID=19&hash=18y6x64T0y9dFLPfLXjtMjKFDyaIMyM3
Zverejňujú na oficiálnej stránke životopisy členov predstavenstva a dozornej rady? N/A otázka sa ich netýka, takéto orgány tu neexistujú
Poskytla spoločnosť informácie o platoch a odmenách manažérov vo výkonnom manažmente, predstavenstve a dozornej rade? čiastočne odmeny členov Rady RTVS neuviedli
Má firma pravidlá a limity pre odmeňovanie manažérov a poskytla ich? čiastočne tvrdia, že áno, dokument ale neposkytli
Má firma dokument s pravidlami, na základe ktorých sú obsadzovaní zamestnanci na jednotlivé pozície a poskytla ho? nie
Zverejňujú pracovné ponuky aj inde ako na svojej webovej stránke? áno vo vysielaní, na portáli profesia
Prijímajú zamestnancov cez výberové konania a sprístupnili ich podiel od roku 2012? čiastočne spolu prijali 328 ľudí, uviedli využitie výberových konaní no podiel neevidujú
Zverejňujú na stránke výsledky výberových konaní? nie
  V. Etika
Odporúčania k oblasti
    49%
Má firma na stránke uvedený kontakt alebo formulár na komunikáciu s občanmi (napr. priania a sťažnosti)? áno http://www.rtvs.org/kontakt
Reagovala firma na email občana o negatívnej skúsenosti s ich zamestnancom? nie
Vyjadrili ochotu zaoberať sa aj podnetom anonymného oznamovateľa? nie nedopovedali
Má spoločnosť na stránke zverejnený etický kódex upravujúci správanie zamestnancov? áno štatút programových pracovníkov http://www.rtvs.org/o-rtvs/dolezite-dokumenty-rtvs/statut-programovych-pracovnikov-a-spolupracovnikov-rtvs
Rieši etický kódex konflikt záujmov, dary a iné výhody a postup v prípade porušenia noriem kódexu? čiastočne
Majú antikorupčný program, alebo riešia riziká korupcie a ich predchádzanie v etickom kódexe či v inom dokumente? nie
Majú politiku nahlasovania a prešetrovania nekalých praktík? nie
  VI. Dotácie, charita
Odporúčania k oblasti
    7%
Má spoločnosť písané pravidlá pre poskytovanie dotácií, darov a sponzoringu, alebo informuje na stránke, že ich neposkytuje? nie
Zverejňuje spoločnosť na oficiálnej stránke, koľko a komu prispieva v rámci sponzoringu, charity, dotácií a schémy 2% z daní? nie netýka sa ich pri 2% z daní, keďže ich od roku 2012 nedarovali
Zverejňujú výzvy na pridelenie finančnej podpory na webe? nie
Majú zverejnený archív subjektov, ktoré finančne podporili? nie
Zverejňujú aj žiadateľov, ktorým finančná podpora nebola pridelená? nie
Poskytli údaje o športových, kultúrnych či vzdelávacích podujatiach, ktoré firma podporila? čiastočne uviedli len zoznam, jednotlivé sumy ani celkovú sumu nie
Poskytli údaje o podporených subjektoch z mechanizmu 2% z daní? N/A tvrdia, že za uvedené obdobie 2% nedarovali