Firmy 2015


Celkovo 42%
Známka C-

Oblasť Odpoveď Komentár Hodnotenie
  I. Hospodárske ukazovatele
Odporúčania k oblasti
    48%
Sú na oficiálnej stránke firmy zverejnené výročné správy za posledné tri roky dozadu? áno http://www.agrokomplex.sk/vystavisko/vyrocne-spravy-2/
Je na oficiálnej stránke firmy zverejnená súvaha a výkaz ziskov a strát za posledné tri roky? čiastočne nebola zverejnená súvaha a výkaz ziskov a strát za rok 2011 http://www.agrokomplex.sk/vystavisko/vyrocne-spravy-2/
Je na oficiálnej stránke firmy zverejnené, kto je vlastníkom spoločnosti a s akým percentuálnym podielom? áno vo výročnej správe
Je na oficiálnej stránke spoločnosti zverejnený aktuálny počet zamestnancov? áno http://www.agrokomplex.sk/vystavisko/profil-podniku/
Sú na oficiálnej stránke spoločnosti zverejnené výnosy, náklady, úvery, zisk/strata, majetok aspoň polročne? nie
Majú na oficiálnej stránke zverejnené plány výkonnostných kritérií ako sú tržby, zisk či ukazovatele týkajúce sa predmetu podnikania pre aktuálne obdobie? nie
Vyhodnocuje spoločnosť na oficiálnej stránke plnenie výkonnostných kritérií ako sú ako sú tržby, zisk či ukazovatele týkajúce sa predmetu podnikania aj spätne? nie
Obsahuje výročná správa analytické porovnanie finančných ukazovateľov, počtu zamestnancov a informácií o vlastnej hospodárskej činnosti aspoň za tri roky? čiastočne http://www.agrokomplex.sk/vystavisko/vyrocne-spravy-2/
  II. Komunikácia, zverejňovanie
Odporúčania k oblasti
    49%
Je výročná správa dohľadateľná na tri kliky z hlavnej stránky? áno
Dá sa vo výročnej správe vyhľadávať a kopírovať? áno
Aká je kvalita zverejňovania zmlúv a dá sa v povinne zverejňovaných zmluvách triediť a vyhľadávať? 25%-50% 38,30%
Zverejňujú aj nepovinné zmluvy o predmete podnikania alebo činnosti zapísanej v obchodnom registri? áno
Aká je kvalita zverejňovania objednávok a faktúr a dajú sa údaje o nich triediť a vyhľadávať? 0%-10% 0%
Majú zverejnené stanovy/spoločenskú zmluvu/štatút/zakladaciu listinu? nie
Majú zverejnené výsledky rokovaní valného zhromaždenia? N/A
Mali na stránke uvedený kontakt, na ktorý možno poslať infožiadosť? áno http://www.agrokomplex.sk/vystavisko/info-zakon-sadzobnik/
Poskytli občanovi informáciu o sume za služobné cesty riaditeľa a za telefónne účty zamestnancov? čiastočne
Odpovedali na infožiadosť občana zákonným spôsobom a v zákonnom termíne? čiastočne najskôr informácie nesprístupnili, po výzve stanovisko zmenili
Odpovedali na dotazník TIS podaný podľa infozákona v zákonnej forme a lehote? áno
Poskytli údaje o predplatenej tlači a infoservise? áno
  III. Obstarávanie a majetok
Odporúčania k oblasti
    82%
Aký je podiel elektronických aukcií na verejnom obstarávaní od roku 2012? 50%+ 80,00%
Aký vysoký je podiel súťažných postupov na verejnom obstarávaní od roku 2012? 75%+ 80,00%
Aký je priemerný počet uchádzačov vo verejných obstarávaniach? 5+ 5,8
Aký je pomer tendrov k akceptovaným námietkam a zisteným kontrolným pochybeniam od roku 2012? 0% 0,00%
Využili elektronické aukcie pri predaji alebo prenájme majetku od roku 2012? nie
Zverejňujú ponuku na predaj a prenájom majetku na webe? áno http://www.agrokomplex.sk/prenajmy-a-tlac/
Majú pravidlá pre predaj a prenájom majetku a poskytli ich? čiastočne tvrdia, že áno, dokument ale neposkytli
  IV. Personalistika
Odporúčania k oblasti
    18%
Sú na oficiálnej stránke spoločnosti zverejnené mená manažérov vo výkonnom manažmente, predstavenstve a dozornej rade? áno týka sa iba manažmentu, predstavenstvo a dozorná rada neexistuje http://www.agrokomplex.sk/kontakty-2/zamestnanci/
Poskytuje spoločnosť na oficiálnej stránke informácie o dosiahnutom vzdelaní, predchádzajúcich pracovných pozíciách a zručnostiach riaditeľa obsiahnuté v jeho životopise? nie
Zverejňujú na oficiálnej stránke životopisy členov predstavenstva a dozornej rady? N/A otázka sa ich netýka, takéto orgány tu neexistujú
Poskytla spoločnosť informácie o platoch a odmenách manažérov vo výkonnom manažmente, predstavenstve a dozornej rade? nie
Má firma pravidlá a limity pre odmeňovanie manažérov a poskytla ich? nie
Má firma dokument s pravidlami, na základe ktorých sú obsadzovaní zamestnanci na jednotlivé pozície a poskytla ho? nie
Zverejňujú pracovné ponuky aj inde ako na svojej webovej stránke? nie
Prijímajú zamestnancov cez výberové konania a sprístupnili ich podiel od roku 2012? áno spolu prijali 23 zamestnancov, napísali, že cez výberové konania
Zverejňujú na stránke výsledky výberových konaní? nie
  V. Etika
Odporúčania k oblasti
    18%
Má firma na stránke uvedený kontakt alebo formulár na komunikáciu s občanmi (napr. priania a sťažnosti)? nie
Reagovala firma na email občana o negatívnej skúsenosti s ich zamestnancom? áno
Vyjadrili ochotu zaoberať sa aj podnetom anonymného oznamovateľa? čiastočne napísali, že to, či sa sťažnosťou budú zaoberať, je v kompetencií vedenia
Má spoločnosť na stránke zverejnený etický kódex upravujúci správanie zamestnancov? nie
Rieši etický kódex konflikt záujmov, dary a iné výhody a postup v prípade porušenia noriem kódexu? nie žiaden dokument neposkytli
Majú antikorupčný program, alebo riešia riziká korupcie a ich predchádzanie v etickom kódexe či v inom dokumente? čiastočne tvrdia, že áno, dokumenty ale neposkytli
Majú politiku nahlasovania a prešetrovania nekalých praktík? nie
  VI. Dotácie, charita
Odporúčania k oblasti
    0%
Má spoločnosť písané pravidlá pre poskytovanie dotácií, darov a sponzoringu, alebo informuje na stránke, že ich neposkytuje? nie na infožiadosť odpovedali, že nepodporovali nikoho a na pravidlá preto nevidia dôvod
Zverejňuje spoločnosť na oficiálnej stránke, koľko a komu prispieva v rámci sponzoringu, charity, dotácií a schémy 2% z daní? N/A tvrdia, že nikoho nepodporujú
Zverejňujú výzvy na pridelenie finančnej podpory na webe? N/A
Majú zverejnený archív subjektov, ktoré finančne podporili? N/A
Zverejňujú aj žiadateľov, ktorým finančná podpora nebola pridelená? N/A
Poskytli údaje o športových, kultúrnych či vzdelávacích podujatiach, ktoré firma podporila? N/A tvrdia, že za uvedené obdobie nepodporili nikoho
Poskytli údaje o podporených subjektoch z mechanizmu 2% z daní? N/A tvrdia, že za uvedené obdobie 2% nedarovali