Firmy 2015


Celkovo 51%
Známka C+

Oblasť Odpoveď Komentár Hodnotenie
  I. Hospodárske ukazovatele
Odporúčania k oblasti
    55%
Sú na oficiálnej stránke firmy zverejnené výročné správy za posledné tri roky dozadu? áno http://www.konsolidacna.sk/spolocnost/vyrocne-spravy.html
Je na oficiálnej stránke firmy zverejnená súvaha a výkaz ziskov a strát za posledné tri roky? áno vo výročnej správe
Je na oficiálnej stránke firmy zverejnené, kto je vlastníkom spoločnosti a s akým percentuálnym podielom? áno vo výročnej správe
Je na oficiálnej stránke spoločnosti zverejnený aktuálny počet zamestnancov? nie
Sú na oficiálnej stránke spoločnosti zverejnené výnosy, náklady, úvery, zisk/strata, majetok aspoň polročne? nie
Majú na oficiálnej stránke zverejnené plány výkonnostných kritérií ako sú tržby, zisk či ukazovatele týkajúce sa predmetu podnikania pre aktuálne obdobie? áno vo výročnej správe
Vyhodnocuje spoločnosť na oficiálnej stránke plnenie výkonnostných kritérií ako sú ako sú tržby, zisk či ukazovatele týkajúce sa predmetu podnikania aj spätne? nie
Obsahuje výročná správa analytické porovnanie finančných ukazovateľov, počtu zamestnancov a informácií o vlastnej hospodárskej činnosti aspoň za tri roky? nie http://www.konsolidacna.sk/spolocnost/vyrocne-spravy/2013/2226-vyrona-sprava-2013/download.html
  II. Komunikácia, zverejňovanie
Odporúčania k oblasti
    55%
Je výročná správa dohľadateľná na tri kliky z hlavnej stránky? áno
Dá sa vo výročnej správe vyhľadávať a kopírovať? áno
Aká je kvalita zverejňovania zmlúv a dá sa v povinne zverejňovaných zmluvách triediť a vyhľadávať? 25%-50% 38,80%
Zverejňujú aj nepovinné zmluvy o predmete podnikania alebo činnosti zapísanej v obchodnom registri? áno
Aká je kvalita zverejňovania objednávok a faktúr a dajú sa údaje o nich triediť a vyhľadávať? 25%-50% 31,30%
Majú zverejnené stanovy/spoločenskú zmluvu/štatút/zakladaciu listinu? nie
Majú zverejnené výsledky rokovaní valného zhromaždenia? nie
Mali na stránke uvedený kontakt, na ktorý možno poslať infožiadosť? áno http://www.konsolidacna.sk/spolocnost/infozakon.html
Poskytli občanovi informáciu o sume za služobné cesty riaditeľa a za telefónne účty zamestnancov? čiastočne
Odpovedali na infožiadosť občana zákonným spôsobom a v zákonnom termíne? čiastočne odpovedali po obštrukciách
Odpovedali na dotazník TIS podaný podľa infozákona v zákonnej forme a lehote? áno
Poskytli údaje o predplatenej tlači a infoservise? áno
  III. Obstarávanie a majetok
Odporúčania k oblasti
    64%
Aký je podiel elektronických aukcií na verejnom obstarávaní od roku 2012? 5%-25% 14,29%
Aký vysoký je podiel súťažných postupov na verejnom obstarávaní od roku 2012? 25%-50% 28,57%
Aký je priemerný počet uchádzačov vo verejných obstarávaniach? 1,5-3 2,86
Aký je pomer tendrov k akceptovaným námietkam a zisteným kontrolným pochybeniam od roku 2012? 0% 0,00%
Využili elektronické aukcie pri predaji alebo prenájme majetku od roku 2012? nie
Zverejňujú ponuku na predaj a prenájom majetku na webe? áno http://www.konsolidacna.sk/predaj-pohladavok-a-majetku.html
Majú pravidlá pre predaj a prenájom majetku a poskytli ich? áno
  IV. Personalistika
Odporúčania k oblasti
    38%
Sú na oficiálnej stránke spoločnosti zverejnené mená manažérov vo výkonnom manažmente, predstavenstve a dozornej rade? áno http://www.konsolidacna.sk/spolocnost/organizacna-struktura.html
Poskytuje spoločnosť na oficiálnej stránke informácie o dosiahnutom vzdelaní, predchádzajúcich pracovných pozíciách a zručnostiach riaditeľa obsiahnuté v jeho životopise? nie
Zverejňujú na oficiálnej stránke životopisy členov predstavenstva a dozornej rady? nie
Poskytla spoločnosť informácie o platoch a odmenách manažérov vo výkonnom manažmente, predstavenstve a dozornej rade? čiastočne uviedli len celkovú sumu odmien členov predstavenstva, a celkovú sumu odmien členov dozornej rady
Má firma pravidlá a limity pre odmeňovanie manažérov a poskytla ich? čiastočne odkázali na manažérske zmluvy zverejnené na stránke ministerstva financií, tie sú ale zverejnené bez finančných náležitostí
Má firma dokument s pravidlami, na základe ktorých sú obsadzovaní zamestnanci na jednotlivé pozície a poskytla ho? nie žiaden dokument neuviedli
Zverejňujú pracovné ponuky aj inde ako na svojej webovej stránke? áno na portáli profesia
Prijímajú zamestnancov cez výberové konania a sprístupnili ich podiel od roku 2012? čiastočne uviedli, že prijali 20 zamestnancov, ktorí prešli výberovým konaním, podiel zo všetkých prijatých zamestnancov ale neuviedli
Zverejňujú na stránke výsledky výberových konaní? nie
  V. Etika
Odporúčania k oblasti
    44%
Má firma na stránke uvedený kontakt alebo formulár na komunikáciu s občanmi (napr. priania a sťažnosti)? nie
Reagovala firma na email občana o negatívnej skúsenosti s ich zamestnancom? áno
Vyjadrili ochotu zaoberať sa aj podnetom anonymného oznamovateľa? áno
Má spoločnosť na stránke zverejnený etický kódex upravujúci správanie zamestnancov? nie
Rieši etický kódex konflikt záujmov, dary a iné výhody a postup v prípade porušenia noriem kódexu? čiastočne spoločnosť má etický kódex, nie je verejne prístupný, dokument ale poskytla
Majú antikorupčný program, alebo riešia riziká korupcie a ich predchádzanie v etickom kódexe či v inom dokumente? nie údajne v etickom kódexe, antikorupčný program jeho súčasťou ale nie je
Majú politiku nahlasovania a prešetrovania nekalých praktík? čiastočne tvrdia, že áno, dokumenty ale neposkytli
  VI. Dotácie, charita
Odporúčania k oblasti
    50%
Má spoločnosť písané pravidlá pre poskytovanie dotácií, darov a sponzoringu, alebo informuje na stránke, že ich neposkytuje? čiastočne na infožiadosť odpovedali, že dotácie a sponzoring neudeľujú, drobné dary upravuje smernica, ktorú sprístupnili
Zverejňuje spoločnosť na oficiálnej stránke, koľko a komu prispieva v rámci sponzoringu, charity, dotácií a schémy 2% z daní? N/A tvrdia, že nikoho nepodporujú
Zverejňujú výzvy na pridelenie finančnej podpory na webe? N/A
Majú zverejnený archív subjektov, ktoré finančne podporili? N/A
Zverejňujú aj žiadateľov, ktorým finančná podpora nebola pridelená? N/A
Poskytli údaje o športových, kultúrnych či vzdelávacích podujatiach, ktoré firma podporila? N/A tvrdia, že za uvedené obdobie nepodporili nikoho
Poskytli údaje o podporených subjektoch z mechanizmu 2% z daní? N/A tvrdia, že za uvedené obdobie 2% nedarovali