Firmy 2015


Celkovo 37%
Známka D+

Oblasť Odpoveď Komentár Hodnotenie
  I. Hospodárske ukazovatele
Odporúčania k oblasti
    19%
Sú na oficiálnej stránke firmy zverejnené výročné správy za posledné tri roky dozadu? nie výročná správa 2013 zverejnená len v registri účtovných závierok http://www.registeruz.sk/cruz-public/domain/accountingentity/show/148818
Je na oficiálnej stránke firmy zverejnená súvaha a výkaz ziskov a strát za posledné tri roky? nie
Je na oficiálnej stránke firmy zverejnené, kto je vlastníkom spoločnosti a s akým percentuálnym podielom? áno http://vlm.sk/o-nas
Je na oficiálnej stránke spoločnosti zverejnený aktuálny počet zamestnancov? nie
Sú na oficiálnej stránke spoločnosti zverejnené výnosy, náklady, úvery, zisk/strata, majetok aspoň polročne? nie
Majú na oficiálnej stránke zverejnené plány výkonnostných kritérií ako sú tržby, zisk či ukazovatele týkajúce sa predmetu podnikania pre aktuálne obdobie? nie
Vyhodnocuje spoločnosť na oficiálnej stránke plnenie výkonnostných kritérií ako sú ako sú tržby, zisk či ukazovatele týkajúce sa predmetu podnikania aj spätne? nie
Obsahuje výročná správa analytické porovnanie finančných ukazovateľov, počtu zamestnancov a informácií o vlastnej hospodárskej činnosti aspoň za tri roky? čiastočne len v registri účtovných závierok http://www.registeruz.sk/cruz-public/domain/accountingentity/show/148818
  II. Komunikácia, zverejňovanie
Odporúčania k oblasti
    41%
Je výročná správa dohľadateľná na tri kliky z hlavnej stránky? nie len v registri účtovných závierok http://www.registeruz.sk/cruz-public/domain/accountingentity/show/148818
Dá sa vo výročnej správe vyhľadávať a kopírovať? áno
Aká je kvalita zverejňovania zmlúv a dá sa v povinne zverejňovaných zmluvách triediť a vyhľadávať? 25%-50% 43,50%
Zverejňujú aj nepovinné zmluvy o predmete podnikania alebo činnosti zapísanej v obchodnom registri? áno
Aká je kvalita zverejňovania objednávok a faktúr a dajú sa údaje o nich triediť a vyhľadávať? 0%-10% 0,00%
Majú zverejnené stanovy/spoločenskú zmluvu/štatút/zakladaciu listinu? nie
Majú zverejnené výsledky rokovaní valného zhromaždenia? N/A
Mali na stránke uvedený kontakt, na ktorý možno poslať infožiadosť? nie
Poskytli občanovi informáciu o sume za služobné cesty riaditeľa a za telefónne účty zamestnancov? nie
Odpovedali na infožiadosť občana zákonným spôsobom a v zákonnom termíne? áno
Odpovedali na dotazník TIS podaný podľa infozákona v zákonnej forme a lehote? áno
Poskytli údaje o predplatenej tlači a infoservise? áno
  III. Obstarávanie a majetok
Odporúčania k oblasti
    86%
Aký je podiel elektronických aukcií na verejnom obstarávaní od roku 2012? 50%+ 88,89%
Aký vysoký je podiel súťažných postupov na verejnom obstarávaní od roku 2012? 75%+ 88,89%
Aký je priemerný počet uchádzačov vo verejných obstarávaniach? 3.5.2015 3,72
Aký je pomer tendrov k akceptovaným námietkam a zisteným kontrolným pochybeniam od roku 2012? 0% 0,00%
Využili elektronické aukcie pri predaji alebo prenájme majetku od roku 2012? áno elektronické aukcie využili 2-krát
Zverejňujú ponuku na predaj a prenájom majetku na webe? áno v časti aktuality http://vlm.sk/aktuality
Majú pravidlá pre predaj a prenájom majetku a poskytli ich? čiastočne ako štátny podnik sa riadia zákonom o štátnom podniku, vlastné dokumenty neuviedli
  IV. Personalistika
Odporúčania k oblasti
    35%
Sú na oficiálnej stránke spoločnosti zverejnené mená manažérov vo výkonnom manažmente, predstavenstve a dozornej rade? čiastočne http://vlm.sk/kontakty otázka sa netýka predstavenstva, takýto orgán tu neexistuje nie sú zverejnené mená členov dozornej rady
Poskytuje spoločnosť na oficiálnej stránke informácie o dosiahnutom vzdelaní, predchádzajúcich pracovných pozíciách a zručnostiach riaditeľa obsiahnuté v jeho životopise? nie
Zverejňujú na oficiálnej stránke životopisy členov predstavenstva a dozornej rady? nie otázka sa netýka životopisov členov predstavenstva, takýto orgán tu neexistuje
Poskytla spoločnosť informácie o platoch a odmenách manažérov vo výkonnom manažmente, predstavenstve a dozornej rade? čiastočne uviedli výšku prímov riaditeľa bez rozdelenia mzdy a odmien
Má firma pravidlá a limity pre odmeňovanie manažérov a poskytla ich? čiastočne tvrdia, že áno, dokument ale nesprístupnili
Má firma dokument s pravidlami, na základe ktorých sú obsadzovaní zamestnanci na jednotlivé pozície a poskytla ho? čiastočne tvrdia, že áno, dokumenty ale nesprístupnili
Zverejňujú pracovné ponuky aj inde ako na svojej webovej stránke? nie okrem webstránky iba na informačných tabuliach podniku
Prijímajú zamestnancov cez výberové konania a sprístupnili ich podiel od roku 2012? áno spolu prijali 24 zamestnancov, časť cez výberové konanie, časť cez úrad práce, podiel neuviedli
Zverejňujú na stránke výsledky výberových konaní? nie
  V. Etika
Odporúčania k oblasti
    35%
Má firma na stránke uvedený kontakt alebo formulár na komunikáciu s občanmi (napr. priania a sťažnosti)? áno http://vlm.sk/napiste-nam
Reagovala firma na email občana o negatívnej skúsenosti s ich zamestnancom? áno
Vyjadrili ochotu zaoberať sa aj podnetom anonymného oznamovateľa? čiastočne sťažnosť musí byť podpísaná
Má spoločnosť na stránke zverejnený etický kódex upravujúci správanie zamestnancov? nie
Rieši etický kódex konflikt záujmov, dary a iné výhody a postup v prípade porušenia noriem kódexu? nie žiaden dokument neposkytli
Majú antikorupčný program, alebo riešia riziká korupcie a ich predchádzanie v etickom kódexe či v inom dokumente? čiastočne riadia sa všeobecným vládnym dokumentom, vlastný dokument neuviedli
Majú politiku nahlasovania a prešetrovania nekalých praktík? čiastočne tvrdia, že áno, dokumenty ale neposkytli
  VI. Dotácie, charita
Odporúčania k oblasti
    0%
Má spoločnosť písané pravidlá pre poskytovanie dotácií, darov a sponzoringu, alebo informuje na stránke, že ich neposkytuje? nie na infožiadosť odpovedali, že sa riadia zákonom o štátnom podniku
Zverejňuje spoločnosť na oficiálnej stránke, koľko a komu prispieva v rámci sponzoringu, charity, dotácií a schémy 2% z daní? nie netýka sa ich pri 2% z daní, keďže ich od roku 2012 nedarovali
Zverejňujú výzvy na pridelenie finančnej podpory na webe? nie
Majú zverejnený archív subjektov, ktoré finančne podporili? nie
Zverejňujú aj žiadateľov, ktorým finančná podpora nebola pridelená? nie
Poskytli údaje o športových, kultúrnych či vzdelávacích podujatiach, ktoré firma podporila? nie uviedli len vo všeobecnosti akým subjektom môže podnik poskytnúť dary, konkrétnu podporu neuviedli
Poskytli údaje o podporených subjektoch z mechanizmu 2% z daní? N/A tvrdia, že za uvedené obdobie 2% nedarovali