Firmy 2015


Celkovo 44%
Známka C-

Oblasť Odpoveď Komentár Hodnotenie
  I. Hospodárske ukazovatele
Odporúčania k oblasti
    35%
Sú na oficiálnej stránke firmy zverejnené výročné správy za posledné tri roky dozadu? čiastočne nebola zverejnená výročná správa za rok 2011 http://www.tipos.sk/Default.aspx?CatID=84
Je na oficiálnej stránke firmy zverejnená súvaha a výkaz ziskov a strát za posledné tri roky? čiastočne vo výročnej správe za roky 2011 a 2013 chýbajú
Je na oficiálnej stránke firmy zverejnené, kto je vlastníkom spoločnosti a s akým percentuálnym podielom? áno http://www.tipos.sk/Default.aspx?CatID=546
Je na oficiálnej stránke spoločnosti zverejnený aktuálny počet zamestnancov? áno vo výročnej správe
Sú na oficiálnej stránke spoločnosti zverejnené výnosy, náklady, úvery, zisk/strata, majetok aspoň polročne? nie
Majú na oficiálnej stránke zverejnené plány výkonnostných kritérií ako sú tržby, zisk či ukazovatele týkajúce sa predmetu podnikania pre aktuálne obdobie? nie
Vyhodnocuje spoločnosť na oficiálnej stránke plnenie výkonnostných kritérií ako sú ako sú tržby, zisk či ukazovatele týkajúce sa predmetu podnikania aj spätne? nie
Obsahuje výročná správa analytické porovnanie finančných ukazovateľov, počtu zamestnancov a informácií o vlastnej hospodárskej činnosti aspoň za tri roky? čiastočne http://www.tipos.sk/Documents/VyrocneSpravy/Obchodna_sprava_2013.pdf
  II. Komunikácia, zverejňovanie
Odporúčania k oblasti
    56%
Je výročná správa dohľadateľná na tri kliky z hlavnej stránky? áno
Dá sa vo výročnej správe vyhľadávať a kopírovať? áno
Aká je kvalita zverejňovania zmlúv a dá sa v povinne zverejňovaných zmluvách triediť a vyhľadávať? 50%-75% 61,90%
Zverejňujú aj nepovinné zmluvy o predmete podnikania alebo činnosti zapísanej v obchodnom registri? áno
Aká je kvalita zverejňovania objednávok a faktúr a dajú sa údaje o nich triediť a vyhľadávať? 0%-10% 0,00%
Majú zverejnené stanovy/spoločenskú zmluvu/štatút/zakladaciu listinu? nie
Majú zverejnené výsledky rokovaní valného zhromaždenia? nie
Mali na stránke uvedený kontakt, na ktorý možno poslať infožiadosť? nie
Poskytli občanovi informáciu o sume za služobné cesty riaditeľa a za telefónne účty zamestnancov? čiastočne
Odpovedali na infožiadosť občana zákonným spôsobom a v zákonnom termíne? čiastočne odpovedali po obštrukciách
Odpovedali na dotazník TIS podaný podľa infozákona v zákonnej forme a lehote? áno
Poskytli údaje o predplatenej tlači a infoservise? áno
  III. Obstarávanie a majetok
Odporúčania k oblasti
    64%
Aký je podiel elektronických aukcií na verejnom obstarávaní od roku 2012? 25%-50% 35,71%
Aký vysoký je podiel súťažných postupov na verejnom obstarávaní od roku 2012? 75%+ 78,57%
Aký je priemerný počet uchádzačov vo verejných obstarávaniach? 3.5.2015 3,93
Aký je pomer tendrov k akceptovaným námietkam a zisteným kontrolným pochybeniam od roku 2012? 10%+ 35,71%
Využili elektronické aukcie pri predaji alebo prenájme majetku od roku 2012? nie
Zverejňujú ponuku na predaj a prenájom majetku na webe? áno http://www.tipos.sk/Default.aspx?CatID=991
Majú pravidlá pre predaj a prenájom majetku a poskytli ich? čiastočne poskytli prepis základných pravidiel a postupov, dokument ale neuviedli
  IV. Personalistika
Odporúčania k oblasti
    28%
Sú na oficiálnej stránke spoločnosti zverejnené mená manažérov vo výkonnom manažmente, predstavenstve a dozornej rade? čiastočne nie sú zverejnené mená manažérov http://www.tipos.sk/Default.aspx?CatID=546
Poskytuje spoločnosť na oficiálnej stránke informácie o dosiahnutom vzdelaní, predchádzajúcich pracovných pozíciách a zručnostiach riaditeľa obsiahnuté v jeho životopise? nie
Zverejňujú na oficiálnej stránke životopisy členov predstavenstva a dozornej rady? nie
Poskytla spoločnosť informácie o platoch a odmenách manažérov vo výkonnom manažmente, predstavenstve a dozornej rade? nie
Má firma pravidlá a limity pre odmeňovanie manažérov a poskytla ich? čiastočne tvrdia, že áno, dokument ale neposkytli
Má firma dokument s pravidlami, na základe ktorých sú obsadzovaní zamestnanci na jednotlivé pozície a poskytla ho? čiastočne poskytli prepis iba základných pravidiel výberu
Zverejňujú pracovné ponuky aj inde ako na svojej webovej stránke? áno v niektorých prípadoch na portáli profesia
Prijímajú zamestnancov cez výberové konania a sprístupnili ich podiel od roku 2012? áno spolu prijali 28 zamestnancov, všetkých cez výberové konanie
Zverejňujú na stránke výsledky výberových konaní? nie
  V. Etika
Odporúčania k oblasti
    17%
Má firma na stránke uvedený kontakt alebo formulár na komunikáciu s občanmi (napr. priania a sťažnosti)? áno http://www.tipos.sk/Default.aspx?CatID=366
Reagovala firma na email občana o negatívnej skúsenosti s ich zamestnancom? nie
Vyjadrili ochotu zaoberať sa aj podnetom anonymného oznamovateľa? nie neodpovedali
Má spoločnosť na stránke zverejnený etický kódex upravujúci správanie zamestnancov? nie
Rieši etický kódex konflikt záujmov, dary a iné výhody a postup v prípade porušenia noriem kódexu? nie žiaden dokument neposkytli
Majú antikorupčný program, alebo riešia riziká korupcie a ich predchádzanie v etickom kódexe či v inom dokumente? nie
Majú politiku nahlasovania a prešetrovania nekalých praktík? čiastočne tvrdia, že áno, dokument ale neposkytli
  VI. Dotácie, charita
Odporúčania k oblasti
    67%
Má spoločnosť písané pravidlá pre poskytovanie dotácií, darov a sponzoringu, alebo informuje na stránke, že ich neposkytuje? áno http://www.tipos.sk/documents/strategia_darcovstvo.pdf
Zverejňuje spoločnosť na oficiálnej stránke, koľko a komu prispieva v rámci sponzoringu, charity, dotácií a schémy 2% z daní? nie
Zverejňujú výzvy na pridelenie finančnej podpory na webe? nie
Majú zverejnený archív subjektov, ktoré finančne podporili? nie
Zverejňujú aj žiadateľov, ktorým finančná podpora nebola pridelená? nie
Poskytli údaje o športových, kultúrnych či vzdelávacích podujatiach, ktoré firma podporila? áno
Poskytli údaje o podporených subjektoch z mechanizmu 2% z daní? áno